Links

De12Landschappen

De12Landschappen, het samenwerkingsverband van de twaalf provinciale Landschappen. Met 110.000 hectare natuur en ruim 300.000 donateurs één van de grootste natuurbeschermingsorganisaties in Nederland.


http://www.de12landschappen.nl

Landschapsbeheer Nederland

Nationaal Groenfonds

Nationaal Groenfonds is in 1994 opgericht door de provincies en het ministerie van EL&I (voorheen LNV). Sindsdien verleent en ontwikkelt het Groenfonds financiële faciliteiten voor natuur, bos en landschap. Voor publieke partijen zoals overheden, maar ook voor private partijen en particulieren.

Reiswijzer Landschapsfondsen


www.nationaalgroenfonds.nl

Rabobank Nederland

De Rabobank Groep is een in Nederland gewortelde internationale financiële dienstverlener op coöperatieve grondslag. We zijn actief op het gebied van bankieren, vermogensbeheer, leasing, verzekeren en vastgoed. In Nederland ligt de nadruk op brede financiële dienstverlening, internationaal richten we ons vooral op de food- en agribusiness.


www.rabobank.nl

Platform Landschap

Het Platform Landschap beoogt alle stakeholders in het landelijk gebied bij elkaar te brengen. Het Platform wil een ontmoetingsplek zijn in de brede betekenis van het woord, door gelegenheid te bieden voor kennisuitwisseling, informatieverstrekking en netwerken. Doel van de stichting is het informeren, inspireren en stimuleren van mensen betrokken bij het landschap.


www.platformlandschap.nl

Servicenet Nationale Landschappen

Servicenet Nationale Landschappen ziet de Nationale Landschappen als proeftuinen voor procesinnovatie en landschapsvernieuwing en heeft als doel de gezamenlijke belangenbehartiging, marketing en kennisontwikkeling van de 20 Nationale Landschappen in Nederland te bevorderen. En om nieuwe werkwijzen, coalities en financiële arrangementen te ontwikkelen, die kunnen bijdragen aan verbreding van het draagvlak en versnelling van de uitvoering.


www.nationalelandschappen.nl/

Vereniging Nederlands Cultuurlandschap

De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap wil eeuwenoude agrarische cultuurgeschiedenis zichtbaar houden. Daarnaast wil zij ijveren voor een rijk geschakeerd en per streek verschillend cultuurlandschap in heel Nederland, buiten de steden en de natuurgebieden. Een landschap van deze tijd, met respect voor het verleden en voor de mensen die daar nu werken, wonen en recreëren.


www.nederlandscultuurlandschap.nl

Verslag Kennisdag Financiering Landschap 2009

Verslag kennisdag Financiering Landschap 2010

Verslag kennisbijeenkomst 10 oktober 2011

Hierbij het verslag van de kennisbijeenkomst op 10 oktober 2011.


Rapport Ecorys financiering middelen gebiedsontwikkeling

Rapport onderzoek door Ecorys naar  financiering middelen gebiedsontwikkeling.


Studie naar fondsvorming door LEI

Studie naar fondsvorming door het LEI.


Centraal Bureau Fondsenwerving

Het CBF houdt al sinds 1925 alle mogelijke gegevens bij over fondsenwerving en goede doelen in Nederland. Deze gegevens staan, overzichtelijk gerangschikt, op deze site. Daarmee bevordert het CBF de transparantie van de goededoelensector in Nederland.
 


www.cbf.nl