FAQ

Kan een streekfonds met Streekrekeningen alleen in samenwerking met een provinciaal Landschap worden opgezet?

De12Landschappen zijn een samenwerking aangegaan met de Rabobank, omdat beide organisaties belang hebben bij een mooi en leefbaar landelijk gebied. Vanuit die samenwerking wordt onder meer de Streekrekening ingezet.
Andere organisaties kunnen ook samen met de Rabobank een Streekrekening opzetten, maar het is gewenst als het provinciale Landschap hierbij betrokken wordt: een sterke samenwerkingspartner in het landelijk gebied!

Wie kan me adviseren bij het opzetten van een streekfonds?

Bent u geïnteresseerd in het opzetten van een streekfonds? Neem dan contact op met het provinciale Landschap in uw provincie (klik hier voor een overzicht van alle twaalf Landschappen) of neem contact op met De12Landschappen via het contactformulier.

Ik wil een streekfonds oprichten in een gebied waar het provinciaal Landschap geen eigendom heeft: wil het landschap hierbij betrokken worden?

Graag! De provinciale Landschappen voelen zich verantwoordelijk voor de kwaliteit van het landschap in brede zin, dus ook buiten hun eigendommen. Daarom willen de provinciale landschappen graag betrokken worden bij ieder initiatief voor een streekfonds (en streekrekening) in hun provincie. Die betrokkenheid kan bestaan uit meedenken in de startfase, een bestuursfunctie of “betrokkenheid op afstand”.

Worden streekfondsen met Streekrekeningen alleen opgezet t.b.v. een Nationaal Landschap?

Nee. Een streekfonds kan betrekking hebben op ieder gebied dat geografisch goed kan worden afgebakend en dat een duidelijk eigen signatuur heeft. Bewoners moeten zich kunnen identificeren met het gebied. Van belang is dat er vanuit het gebied enthousiasme is om een streekfonds op te zetten en (daarmee) het landschap en de cultuurhistorie te steunen.

Zijn alle streekfondsen gelijk?

Nee, er is een grote diversiteit in streekfondsen: in hoe ze zijn ontstaan, bestuurlijke samenstelling, werkwijze, instroom van gelden, etc.
Dat is kenmerkend aan een streekfonds: het ontstaat uit én ten behoeve van een gebied met een eigen identiteit en cultuur. Deze identiteit en cultuur kleuren het streekfonds.

Als boer onderhoud ik landschapselementen op mijn grond. Hiervoor krijg ik subsidie. Gaat een bijdrage uit het streekfonds ten koste van mijn beheersubsidies?

Nee: als het gaat om “privaat geld” kan dit worden ingezet naast beheersubsidies. Op deze manier kan een volwaardige vergoeding voor beheer van het landschap worden gekregen.

Wat is de looptijd van een streekfonds?

Een streekfonds heeft in principe een onbepaalde looptijd, tenzij het bestuur anders besluit.

Wat is publiek geld?

Publiek geld /publieke financiering is overheidsgeld: subsidiegeld. Aan financiering door de overheid zijn meestal strenge voorwaarden verbonden. Het doel waaraan het geld mag worden besteed is nauwkeurig beschreven. Subsidiegeld dat via een streekfonds wordt verstrekt, vraagt daarom ook om een zorgvuldige werkwijze ten aanzien van administratie, toewijzing van gelden en verantwoording richting overheid.

Wat is privaat geld?

Privaat geld is geld van particulieren of bedrijven. Privaat geld dat via een streekfonds wordt verstrekt, is vrij inzetbaar. Het bestuur van het streekfonds bepaalt de voorwaarden en de wijze waarop het geld wordt besteed. Het mag naar boeren gaan om ze te betalen voor onderhoud aan het landschap, zonder dat dit indruist tegen (Europese) regelgeving (zoals de "staatssteuntoets").

Wat is de staatssteuntoets?

Steunmaatregelen die een voordeel opleveren voor een bepaalde onderneming zijn niet toegestaan als die de concurrentie op de interne Europese markt disproportioneel verstoren. De Europese Commissie is als enige bevoegd om staatssteun te beoordelen, en goed te keuren dan wel af te wijzen. Klik hier voor meer info.

Wat is wet HOF

De wet HOF -die in 2014 wordt ingevoerd- moet ervoor zorgen dat naast het Rijk ook gemeenten, provincies en waterschappen een bijdrage leveren aan het terugdringen van het Nederlandse begrotingstekort (EMU-tekort). De decentrale overheden –gemeenten, provincies en waterschappen- mogen samen een begrotingstekort hebben van 0,5 % van het bruto binnenlands product.

Wat zijn de consequenties van Wet HOF en schatkistbankieren voor een Streekfonds

Door het verplichte schatkistbankieren moeten Streekfonds en Rabobank extra inzetten op het verwerven van streekrekeninghouders onder bedrijven en instellingen.
Daarnaast zijn er nog veel andere inkomsten voor een Streekfonds mogelijk. Kijk daarvoor  hier.

 

Waarom heeft de Rabobank de Streekrekening ingevoerd?

Van oudsher hebben de Rabobanken een grote betrokkenheid bij het landelijk gebied. Het voeren van een hoogwaardig beleid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn daarnaast een strategische keuze. De Rabo Streekrekening sluit hierbij prima aan.

Wat is het belang van de Rabobank bij de Streekrekening en het streekfonds?

Rabobank staat dichtbij haar klanten en de samenleving. Ze is betrokken bij wat er in de directe omgeving gebeurt. En toonaangevend, bijvoorbeeld als het gaat om de vertaling van maatschappelijke verantwoordelijkheid in innovatieve producten en diensten, zoals de Rabo StreekRekening. Dat ligt verankerd in de coöperatieve genen en past bij de oorsprong. De opbrengsten komen ten goede aan projecten in de regio.

 

Wat is het belang van de Landschappen bij het streekfonds en de Streekrekening?

De provinciale Landschappen (elke provincie heeft een eigen Landschap) zetten zich in voor natuur en landschap.
Samen met zoveel mogelijk partijen in de regio ontwikkelen wij vernieuwende financieringsvormen voor landschap en natuur. Via een streekfonds kan geld worden ingezet voor het landschap. De Streekrekening is daarbij een prachtig instrument om het streekfonds te vullen. Daarnaast zoeken we naar andere mogelijkheden van fondsenwerving en landschapsfinanciering; bijvoorbeeld de adoptie van landschapselementen, giften en legaten.

Krijg ik op een Streekrekening minder rente dan op een andere zakelijke spaarrekening?

Nee: de rente op de Streekrekening is minimaal marktconform, dus vergelijkbaar met andere zakelijke spaarrekeningen. De Rabobank doet uit eigen middelen een donatie aan het streekfonds, ter hoogte van 5% van de uitgekeerde rente. Een rekeninghouder kan er zelf voor kiezen om ook (een deel van) de rente te doneren aan het streekfonds.

Staat mijn geld vast op een Streekrekening?

Nee. De Streekrekening is een vrij opvraagbare spaarrekening. Dit betekent dat u ieder moment uw geld kunt opnemen zonder betaling van retourrente of opzegging vooraf.

Zijn er grenzen aan wat ik op de Streekrekening kan inleggen?

Ja: de minimuminleg voor de Streekrekening is € 25.000,=.
Tot € 5.000.000,= ontvangt u een variabele, maar minimaal marktconforme rente.

Kan ik als particulier ook een Streekrekening openen?

Nee. De Streekrekening is een zakelijke rekening. Als particulier kunt u wel een donatie doen aan een streekfonds.

Wat is de opbrengst van een Streekrekening?

Het is niet eenvoudig om in deze tijd een betrouwbare voorspelling te geven voor de opbrengstontwikkeling van een Streekrekening.

De rente is op dit moment 1,6%. Van het totale bedrag dat aan rente wordt uitgekeerd, doneert de Rabobank 5% bonus aan het streekfonds. Dat betekent dat iedere € 10.000.000,= die wordt ingelegd op de Streekrekening, € 8.000, = oplevert voor het Streekfonds (op jaarbasis).
Daarnaast kunnen spaarders (een deel van hun) rente schenken.

Stel dat het eerste jaar € 10.000.000,= wordt ingelegd op de Streekrekening, en dit in vijf jaar groeit tot € 50.000.000,=. Dan zijn de inkomsten in jaar 1 ca. € 8.000, met rentedonaties: € 10.000,=.
Vanaf jaar 5 zijn de inkomsten minimaal € 50.000,= per jaar (uitgaande van gelijkblijvende rente en rentedonaties).

Wie kan me adviseren bij het opzetten van een Streekrekening?

Bent u geïnteresseerd in het opzetten van een Streekrekening? Neem dan contact op met het provinciale Landschap in uw provincie (klik hier voor een overzicht van alle twaalf Landschappen) of neem contact op met De12Landschappen via het contactformulier.
Uiteraard kunt u ook contact opnemen met de Rabobank in uw regio.

Biedt een Streekrekening fiscale voordelen?

De Streekrekening kan beschouwd worden als een reguliere spaarrekening. Doordat de Rabobank 5% over de door u ontvangen rente als een donatie doneert, worden projecten ten behoeve van landschap ondersteunt.
Als u besluit ook 5% of 100% van uw ontvangen rente te doneren aan het Streekfonds, wordt dit gekwalificeerd als gift en kan het in bepaalde gevallen worden aangemerkt als kostenpost.
Het Streekfonds is een fondsenwervende instelling (meestal een stichting). Er moet sprake zijn van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling die als zodanig door de Belastingdienst is aangewezen. Voor specifieke vragen over fiscale gevolgen verwijzen wij u graag naar een gespecialiseerd adviseur.
 

Wat is de looptijd van een Streekrekening?

De streekrekening heeft in principe een onbepaalde looptijd.

Hebben andere banken ook een Streekrekening?

Nee. De Rabobank is de enige bank die de Streekrekening in zijn productenpakket heeft.

Wat is schatkistbankieren

Lagere overheden zijn vanaf 2014 verplicht hun vermogens bij het Ministerie van Financiën onder te brengen die ze daarvoor een – lage – rentevergoeding geeft.

Wat zijn de consequenties van Wet HOF en schatkistbankieren voor een Streekrekening

Het Schatkistbankieren heeft een direct gevolg voor (inkomsten uit) Streekrekeningen. Overheden kunnen nu hun reserves tegen een marktconforme rente aanhouden op een Streekrekening, en op die manier zorgen voor een substantiële –private- instroom in een streekfonds. Met het verplicht schatkistbankieren worden hier beperkingen op gelegd.